Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Fit By To, handelend onder de naam Fit By To, te 2593 XK: Den Haag, ingeschreven bij KVK Den Haag, onder KVK nummer: 83477365, enerzijds en deelnemende consument of bedrijf anderzijds.

Artikel 1 | Begrippen

1. De organisatie in deze is Fit By To.
2. De Personal Trainer: Fit by To – Tomas Ruijgrok.

3. De activiteiten zijn Coaching, ondersteuning en begeleiding op het gebied van Personal Training, Small Group Training, Boksen, Group Training,

Indoor en Outdoor Trainingen, Bedrijfstrainingen, Voeding coaching en begeleiding.

4. Onder een overeenkomst wordt elke verbintenis verstaan welke plaatsvind tussen opdrachtgever en Fit By To, waarin wordt afgesproken dat er diensten of zaken worden geleverd door Fit By To.

5. Deze algemene voorwaarden zijn verbonden aan het inschrijfformulier welke door Fit By To wordt gehanteerd en wordt verstuurd of overhandigt aan opdrachtgever.

Artikel 2 | Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de opdrachtgever zich heeft ingeschreven bij Fit By To voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Ook bij proeflessen, waarbij vaak nog geen inschrijving plaats vindt zijn de algemene voorwaarden van Fit By To van toepassing. Tenslotte gelden deze algemene voorwaarden indien opdrachtgever een prijsopgave heeft gecommuniceerd of er over een overeenkomst is onderhandelt. Op iedere activiteit, producten en of dienst van Fit By To zijn deze voorwaarden van toepassing.

2. Ieder gebruik van de diensten van Fit By To geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere opdrachtgever dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere opdrachtgever verzekerd te zijn tegen ongevallen.

3. Afwijkingen en aanpassingen welke zijn besproken tussen opdrachtgever en Fit By To, welke afwijken van deze algemene voorwaarden, zijn alleen van toepassing indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd tussen opdrachtgever en Fit By To.

 

 

Artikel 3 | Tijdstip en Plaats

1. In overleg zullen Fit By To en de opdrachtgever de activiteiten inplannen en hierin wordt besproken waar en wanneer deze worden

aangevangen. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is Fit By To bevoegd om in overleg met de opdrachtgever een ander tijdstip te plannen. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte beheer van hun geplande afspraken. Indien afspraken niet tijdig worden verplaatst behoudt Fit By To zich het recht voor de sessie in rekening te brengen.

2. Indien Fit By To verhinderd is heeft zij het recht om een andere Personal Trainer in te schakelen zodat de activiteit doorgang kan vinden. Fit By To zal er zorg voor dragen dat dit zoveel als mogelijk in overleg gaat met opdrachtgever.

Artikel 4 | Tarieven en facturering

1. Trainingen kunnen op abonnement basis, strippenkaarten of trainingssessies worden afgenomen.

2. Tarieven zijn terug te vinden in het ingevulde inschrijfformulier welke door Fit By To wordt gehanteerd en naar opdrachtgever wordt verstuurd of overhandigt.

3. Alle tarieven zijn inclusief de BTW. Tarieven kunnen worden aangepast door Fit By To indien de hoogte van de BTW wordt gewijzigd.

4. Fit By To heeft het recht om jaarlijks zijn tarieven te verhogen. Mocht een verhoging plaatsvinden binnen drie maanden vanaf datum van sluiting overeenkomst, dan mag de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

Artikel 5 | Uitvoering van opdracht

1. Op Fit By To rust het doel van de activiteit zo goed mogelijk te begeleiden van de opdrachtgever gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door Fit By To bepaald. Fit By To voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Fit By To niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6 | Afzegging training door opdrachtgever

1. Een tussen Fit By To en opdrachtgever geplande les/training betreffende een 1-op-1 trainings- of

 

Fit By To | Hendrik Zwaardecroonstraat 31, 2593 XK Den Haag | KvK 83477365

Algemene Voorwaarden

 

coaching sessie, kan door de wederpartij worden afgezegd tot 24 uur vóór aanvang van de les/training. Een tussen Fit By To en opdrachtgever geplande les/training/sessie betreffende groepstraining of groep coaching, kan door de wederpartij tot acht uur vóór aanvang van de les/training/sessie geschieden.

2. Indien opdrachtgever niet aan de voorwaarde van artikel 6 lid 1 voldoet is Fit By To gerechtigd de gemaakte kosten en het normaliter verschuldigde tarief in rekening te brengen aan opdrachtgever.

3. Indien opdrachtgever niet aan de voorwaarde van artikel 6 lid 1 voldoet en opdrachtgever maakt gebruik van een strippenkaart, wordt deze les/training in mindering op het aantal afgenomen lessen/trainingen en telt dus als een les/training.

Artikel 7 | Betalingsvoorwaarden

1. Betalingen dienen binnen 14 dagen plaats te vinden na factuurdatum op het door Fit By To aangegeven rekeningnummer.

2. Alle verschuldigde betalingen aan Fit By To zijn binnen 14 dagen opeisbaar en dienen binnen 14 dagen na opeisbaarheid te worden voldaan aan Fit By To. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

3. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Fit By To gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd.

4. Opdrachtgever is een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

5. Bij niet nakomen van de betalingsverplichting zullen alle kosten ter invordering vanaf het moment van het verstrijken van de vervaldatum voor rekening van de opdrachtgever zijn.

6. Indien Fit By To over dient te gaan tot incasso van zijn vordering op opdrachtgever, is opdrachtgever tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd.

 

 

Artikel 8 | Aansprakelijkheid

1. Voor elke door Fit By To aanvaarde opdracht

geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Fit By To kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Fit By To is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.

2. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Fit By To niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Fit By To georganiseerde activiteiten.

3. Fit By To is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

4. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Fit By To wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Fit By To aanbiedt.

5. De deelnemer is jegens Fit By To aansprakelijk wanneer Fit By To op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient Fit By To te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 9 | Ontbinding en opschorting

1. Fit By To is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is niet mogelijk. Ontbinding door Fit By To zal schriftelijk en gemotiveerd plaatsvinden.

 

Fit By To | Hendrik Zwaardecroonstraat 31, 2593 XK Den Haag | KvK 83477365

Algemene Voorwaarden

 

2. Indien er sprake is van ontbinding door Fit By To is opdrachtgever het verschuldigde of overeengekomen tarief verschuldigd aan Fit By To.

3. Indien er sprake is van tussentijdse beëindiging bestaat er door opdrachtgever geen recht op terugbetaling van betaalde abonnementsgelden. Indien er sprake is van openstaande of verschuldigde betalingen dan heeft Fit By To recht op dit volledige bedrag inclusief gemaakte kosten.

Artikel 10 | Overmacht

1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Fit By To is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.

2. In het geval dat Fit By To door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Fit By To het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat Fit By To gehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

Artikel 11 | Intellectuele eigendom

1. Alle door Fit By To verstrekte stukken, zoals

rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt ten behoeve van Opdrachtgever en mogen door

Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Fit By To niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

2. Fit By To behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

3. Fit By To is gerechtigd om al hetgeen door Fit By To is vervaardigd te signeren en/of te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie en dienstverlening.

 

 

Artikel 12 | Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 juli 2021.

2. De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Fit By To wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Fit By To die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

 

 

 

Fit By To | Hendrik Zwaardecroonstraat 31, 2593 XK Den Haag | KvK 83477365